Posta FALAS për porositë mbi 19.99 EUR
Politika e Privatësisë
				

PREZANTIMI 

Neni 1. Këto terma dhe kushte të përgjithshme kanë për qëllim të rregullojnë marrëdhëniet midis Axiom shpk, me numer fiskal 810102202, me adresë në “Zona Industriale Veternik”, Prishtinë, Kosovë, si ofrues, dhe klientë, në tekstin e mëtejmë USERS, në platformën e-commerce thebodyshop-ks.com, në tekstin e mëtejmë si "thebodyshop-ks.com".

RRETH AXIOMIT – OPERATOR DHE PRONAR NEN LICENCES E FRANSHIZES THE BODY SHOP

Neni 2. Informacioni trajtohet sipas Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe të gjitha ligjet dhe rregulloret tjera relevante në Kosovë në lidhje me tregtinë elektronike, mbrojtjen e të dhënave dhe mbrojtjen e konsumatorit.

Emri i Ofruesit:

Axiom shpk, e regjistruar si SHPK në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë me Numër Unik Identifikues prej 810102202

Selia dhe adresa për ushtrimin e aktivitetit dhe adresa për paraqitjen e ankesave nga konsumatorët: Prishtinë, Zona Industriale Veternik, Albi Mall, Kati 0, [email protected], numër kontakti +383 49 979 677.

Autoritetet mbikëqyrëse:

Agjencia Shteterore për Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Adresa: Rr, Zejnel Salihu - Nr.22 (ish ndertesa e Gjykates Themelore)

Tel: +383 38m20062959

Email: [email protected]

Faqja e internetit: www.aip.rks-gov.net

Departamenti Për Mbrojtjen e Konsumatorit

Adresa: Ministria e Tregtise dhe Industrise, Rruga Muharrem Fejza PN

Linja telefonike: 0800 11000

Faqja e internetit: www.konsumatori.rks-gov.net

KARAKTERISTIKAT E PLATFORMES

Neni 3..thebodyshop-ks.com është një platformë e-commerce, e disponueshme në adresën e internetit https: //www.thebodyshop-ks.com /, përmes së cilës Përdoruesit kanë mundësinë të lidhin kontrata për shitjen dhe shpërndarjen e mallrave të ofruara nga Ofruesi në platformë, duke përfshirë sa vijon:

Për t'u regjistruar dhe krijuar një profil për shikimin e-shop të ofruesit dhe përdorimin e shërbimeve shtesë për të siguruar informacion;

Për të rishikuar mallrat, karakteristikat e tyre, çmimet dhe kushtet e dorëzimit;

Për të lidhur me furnizuesin kontrata për blerjen, shitjen dhe shpërndarjen e mallrave të ofruara nga platforma thebodyshop-ks.com;

Për të bërë ndonjë pagesë në lidhje me kontratat e lidhura përmes platformës thebodyshop-ks.com dhe përmes mjeteve elektronike të pagesës.

Për të marrë informacion në lidhje me mallrat e reja të ofruara nga Furnizuesi në platformën thebodyshop.bg;

Të njoftohen për të drejtat që rrjedhin nga ligji, kryesisht përmes ndërfaqes së platformës thebodyshop.bg në internet;

Ushtrojnë të drejtën e tyre të tërheqjes kur zbatohet sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 4.Furnizuesi në platformën thebodyshop-ks.com organizon shpërndarjen e mallrave dhe garanton të drejtat e Përdoruesve, të parashikuara nga ligji-në bazë të ligjit të konsumatorit ose komercial.

Neni 5.Përdoruesit lidhin një kontratë me ofruesin në platformën thebodyshop-ks.com për blerjen dhe shitjen e mallrave, në https: // www. thebodyshop-ks.com /. Kontrata është lidhur në gjuhën angleze dhe/ose shqipe dhe ruhet në bazën e të dhënave të ofruesit në platformë.

Në bazë të kontratës së lidhur me përdoruesit për blerjen dhe shitjen e mallrave, ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com merr përsipër të organizojë shpërndarjen dhe transferimin e pronësisë së përdoruesit të mallrave të përcaktuara prej tij përmes ndërfaqes në platformë. Përdoruesit kanë të drejtë të korrigjojnë gabimet në futjen e informacionit jo më vonë se dërgimi i deklaratës për lidhjen e kontratës me ofruesin në platformën thebodyshop-ks.com.

Përdoruesit i paguajnë ofruesit të platformës shpërblimin për mallrat e dorëzuara, në përputhje me kushtet e përcaktuara në platformën thebodyshop-ks.com dhe nga kushtet e përgjithshme. Shpërblimi është në shumën e çmimit të shpallur në platformën thebodyshop-ks.com.

Neni 6. Përdoruesi dhe Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com bien dakord që të gjitha deklaratat mes tyre, në lidhje me përfundimin dhe ekzekutimin e kontratës së shitjes, mund të bëhen në mënyrë elektronike dhe përmes deklaratave elektronike në kuptim të ligjeve përkatëse për e- tregtia e zbatueshme në Republikën e Kosovës.

Supozohet se deklaratat elektronike të bëra nga përdoruesit e faqes bëhen nga personat e specifikuar në të dhënat e dhëna nga përdoruesi gjatë regjistrimit, nëse ai ka futur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e duhur.

REGJISTRIMI PER PERODRIM TE THEBODYSHOP-KS.COM

Neni 7. Për të përdorur thebodyshop-ks.com për lidhjen e kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave, përdoruesi duhet të vendosë emrin dhe fjalëkalimin e zgjedhur për qasje në distancë, i cili konsiderohet se i ka pranuar këto Kushte të Përgjithshme.

Emri dhe fjalëkalimi për qasje në distancë përcaktohen nga Përdoruesi duke kryer regjistrimin online në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com, sipas procedurës së specifikuar në të.

Duke plotësuar të dhënat e tij dhe duke shtypur butonat "Regjistrimi", Përdoruesi deklaron se është i njohur me këto Kushte të Përgjithshme, pajtohet me përmbajtjen e tyre dhe merr përsipër t'i respektojë ato pa kushte.

Ofruesi konfirmon regjistrimin e bërë nga Përdoruesi duke dërguar një letër në adresën e-mail të përcaktuar prej tij. Krijohet një llogari e Përdoruesit dhe lind një marrëdhënie kontraktuale midis tij dhe Ofruesit.

Pas regjistrimit, Përdoruesi merr përsipër të sigurojë të dhëna të sakta dhe të përditësuara. Kur i ndryshoni ato Përdoruesi merr përsipër t'i përditësojë ato në kohën e duhur në regjistrimin e tij.

HAPAT TEKNIKE PER LIDHJEN E MARRVESHJES SE BLERJES

Neni 8. Përdoruesit përdorin ndërfaqen e faqes së Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com për të lidhur kontrata për blerjen dhe shitjen e mallrave të ofruara nga furnizuesit në platformën thebodyshop-ks.com.

Neni 9.Konsumatorët lidhin kontratën për blerjen dhe shitjen e mallrave në platformën thebodyshop-ks.com sipas procedurës së mëposhtme:

Kryerja e regjistrimit në platformën thebodyshop-ks.com dhe sigurimi i të dhënave të nevojshme, nëse Përdoruesi nuk është regjistruar ende në platformën thebodyshop-ks.com.

Hyni në sistemin e porosive në platformën thebodyshop-ks.com duke u identifikuar me një emër dhe fjalëkalim.

Mundësia për të lidhur një kontratë për blerjen dhe shitjen e mallrave në platformën thebodyshop-ks.com, pa qenë përdoruesi i regjistruar në platformën thebodyshop-ks.com.

Zgjidhni një ose më shumë nga mallrat e ofruara nga furnizuesit në platformën thebodyshop-ks.com dhe shtojini ato në listën e mallrave për blerje.

Përzgjedhja e mallrave nga lista e mallrave për blerjen e furnizuesve përkatës në platformën thebodyshop-ks.com, për të cilat më pas do të lidhet një kontratë shitje.

Sigurimi i detajeve të dorëzimit.

Zgjedhja e një metode dhe koha për të paguar çmimin.

Konfirmimi i porosisë.

KRYERJA E KONTRATES

Neni 10. Konsumatorët duhet të inspektojnë mallrat në kohën e dorëzimit dhe  nëse nuk i plotëson kërkesat e refuzojn ë dorëzimin.

Nëse Përdoruesi gjen defekte të fshehura ose defekte të mallrave, ai ka të drejtë të paraqesë një ankesë përmes [email protected]. Afati për përgjigjen ndaj ankesës është 30 ditë kalendarike.

MBROJTJA E TE DHENAVE PERSONALE

Neni 11. Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com merr masa për të mbrojtur të dhënat personale të Përdoruesit, sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Për arsye sigurie, Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com do t'i dërgojë të dhënat vetëm në adresën e-mail që është specifikuar nga Përdoruesit në kohën e regjistrimit.

Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com ka të drejtë të ruajë të dhëna në pajisjen përfundimtare të komunikimit të Përdoruesit, përveç nëse ky i fundit shpreh shprehimisht mosmarrëveshjen e tij.

Përdoruesi pajtohet që Ofruesi i platformës thebodyshop-ks.com ka të drejtë të kontaktojë me të në një mënyrë të kërkuar nga Përdoruesi gjatë regjistrimit.

Përdoruesi pajtohet që Ofruesi i platformës thebodyshop-ks.com ka të drejtë të mbledhë, ruajë dhe përpunojë të dhënat e Përdoruesit kur përdorni e-shopin e Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com.

Thebodyshop-ks.com përpunon të dhënat personale të klientëve të tij në përputhje me Politikën e Privatësisë, e cila është një pjesë integrale e Kushteve të Përgjithshme.

Neni 12. Në çdo kohë, Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com ka të drejtë të kërkojë nga Përdoruesi të identifikojë veten dhe të vërtetojë saktësinë e secilës prej rrethanave të shpallura gjatë regjistrimit dhe të dhënave personale.

Në rast se për ndonjë arsye Përdoruesi ka harruar ose ka humbur emrin dhe fjalëkalimin e tij, Ofruesi i platformës thebodyshop-ks.com ka të drejtë të aplikojë "Procedurën e shpallur për emrat dhe fjalëkalimet e humbura ose të harruara", e disponueshme në: https: / / www. thebodyshop-ks.com /> login> fjalëkalimin e harruar.

NDRYSHIMI DHE ÇASJA NE KUSHTET DHE TERMAT E PRGJITHSHEM

Neni 13. Këto Kushte të Përgjithshme mund të ndryshohen nga Ofruesi i platformës thebodyshop-ks.com, për të cilin ky i fundit do të njoftojë në mënyrë të përshtatshme të gjithë Përdoruesit e regjistruar.

Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com dhe Përdoruesi bien dakord që çdo shtesë dhe ndryshim në këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme do të ketë efekt te Përdoruesi në një nga rastet e mëposhtme:

pas njoftimit të tij të qartë nga Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com dhe nëse Përdoruesi nuk deklaron brenda periudhës së caktuar 14-ditore se i refuzon ato;

pas publikimit të tyre në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com dhe nëse Përdoruesi nuk deklaron brenda 14 ditëve nga publikimi i tyre se i refuzon ato;

me pranimin e tij eksplicit nga Përdoruesi përmes llogarisë së tij në faqen e internetit të Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com.

Përdoruesi pajtohet që të gjitha deklaratat e Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com, në lidhje me ndryshimin e këtyre Kushteve dhe Termave të Përgjithshem, do të dërgohen në adresën e-mail të specifikuar gjatë regjistrimit. Përdoruesi pajtohet që e-mailet e dërguar në përputhje me këtë artikull nuk kanë nevojë të nënshkruhen me një nënshkrim elektronik në mënyrë që të kenë efekt mbi të.

Neni 14. Ofruesi i publikon këto Kushte të Përgjithshme në https: // www.thebodyshop-ks.com, së bashku me të gjitha shtesat dhe ndryshimet në to.

PERFUNDIM

Neni 15.  Kushtet dhe Termat ë Përgjithshem dhe Marrëveshja e Përdoruesit me Ofruesin në platformën     thebodyshop-ks.com përfundojnë në rastet e mëposhtme:

- pas përfundimit dhe deklarimit të likuidimit ose deklarimit të falimentimit të njërës prej palëve në kontratë;

- me pëlqimin reciprok të palëve me shkrim;

- në rast të pamundësisë objektive të ndonjërës prej palëve në kontratë për të kryer detyrimet e saj;

- në rast të kapjes ose vulosjes së pajisjeve nga autoritetet shtetërore;

-në rast të fshirjes së regjistrimit të Përdoruesit në platformën thebodyshop-ks.com. Në këtë rast, kontratat e shitjes të përfunduara por të pa ekzekutuara mbeten në fuqi dhe i nënshtrohen ekzekutimit.

Neni 16. Ofruesi ka të drejtën sipas gjykimit të tij, pa njoftim dhe pa kompensim të duhur, të ndërpresë njëanshëm kontratën nëse konstaton se Përdoruesi përdor platformën thebodyshop-ks.com në kundërshtim me këto Kushte, Legjislacionin në Republikën e Kosovës , normat morale të pranuara përgjithësisht ose rregullat dhe praktikat e pranuara përgjithësisht në tregtinë elektronike.

PERGJEGJESIA

Neni 17. Përdoruesi merr përsipër të zhdëmtojë dhe lirojë nga përgjegjësia ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com dhe Ofruesi në rast të padive dhe pretendimeve të tjera të palëve të treta (pavarësisht nëse justifikohen apo jo), për të gjitha dëmet dhe kostot (përfshirë avokatin tarifat dhe shpenzimet gjyqësore)) që rrjedhin nga ose në lidhje me:

-mospërmbushja e ndonjë prej detyrimeve sipas kësaj kontrate;

- shkelja e të drejtës së autorit, prodhimit, të drejtave të transmetimit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale ose industriale;

- transferimi i paligjshëm te personat e tjerë të të drejtave të dhëna Përdoruesit për afatin dhe sipas kushteve të kontratës;

- deklarimi i rremë i pranisë ose mungesës së Konsumatorit cilësor brenda kuptimit të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 18. Ofruesi nuk është përgjegjës në rast të forcës madhore, ngjarjeve aksidentale, problemeve në internet, arsye teknike ose objektive të tjera, përfshirë urdhrat e autoriteteve kompetente shtetërore.

Neni 19. Ofruesi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga Përdoruesi ndaj palëve të treta.

Ofruesi nuk është përgjegjës për dëmet pronësore ose jopasurore, të shprehura në fitime të humbura ose dëme të shkaktuara te Përdoruesi në procesin e përdorimit ose mos përdorimit të thebodyshop-ks.com dhe lidhjes së kontratave të shitjes me Ofruesin.

Ofruesi nuk është përgjegjës për kohën gjatë së cilës platforma nuk ishte e disponueshme për shkak të forcës madhore.

Neni 20. Ofruesi nuk është përgjegjës në rast të tejkalimit të masave të sigurisë të pajisjeve teknike dhe kjo rezulton në humbjen e informacionit, shpërndarjen e informacionit, qasjen në informacion, kufizimin e qasjes në informacion dhe pasoja të tjera të ngjashme.

KUSHTET E TJERA

Neni 21. Përdoruesi dhe Ofruesi në platformën thebodyshop-ks.com marrin përsipër të mbrojnë reciprokisht të drejtat dhe interesat e tyre legjitime, si dhe të mbajnë sekretet e tyre tregtare, të cilat u bënë pronë e tyre në procesin e zbatimit të Marrëveshjes dhe këtyre Kushteve të Përgjithshme.

Përdoruesi dhe Ofruesi marrin përsipër gjatë dhe pas skadimit të periudhës së kontratës të mos bëjnë korrespondencë publike me shkrim ose me gojë mes tyre. Publikimi i korrespondencës në mediat e shkruara dhe elektronike, forume në internet, uebfaqe personale ose publike dhe të tjera mund të konsiderohen publike.

Neni 22. Në rast konflikti midis këtyre Kushteve të Përgjithshme në një kontratë të veçantë midis Ofruesit në platformën thebodyshop-ks.com dhe Përdoruesit, dispozitat e kontratës speciale do të mbizotërojnë.

Neni 23.  Pavlefshmëria e mundshme e ndonjë prej dispozitave të këtyre kushteve të përgjithshme nuk do të çojë në pavlefshmërinë e të gjithë marrëveshjes.

Neni 24. Ligjet e Republikës së Kosovës do të zbatohen për çështjet që nuk janë zgjidhur në këtë Marrëveshje, në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e kësaj Marrëveshjeje.

Përdoruesi ka të drejtë t'i referojë të gjitha mosmarrëveshjet me Ofruesin në lidhje me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje në platformën Alternative të Zgjidhjes së Kontesteve Jashtë Gjykatës (ADR), të disponueshme në https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ ? ngjarje = kryesore.shfaqja.shfaqje.

Në rast të dështimit të arritjes së një marrëveshjeje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes jashtë gjykatës, palët mund ta referojnë mosmarrëveshjen për zgjidhje nga gjykatat kompetente të Kosovës dhe tek Departamenti i Mbrojtjes së Konsumatorit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Republikës së Kosovës.

PSE NA DUHET KY DOKUMENT?

Pavarësisht nëse jeni një klient aktual ose i ardhshëm i platformës thebodyshop-ks.com ose një përdorues i rastësishëm i faqes sonë, ne njohim dhe respektojmë privatësinë tuaj.

Mbrojtja e informacionit tuaj personal gjatë procesit të përpunimit të të dhënave tuaja personale është një përparësi e rëndësishme për ne.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me konfidencialitetin e tyre dhe në përputhje me dispozitat ligjore në nivel të Kosovës dhe Evropian.

Në faqet në vijim të Politikës sonë të Privatësisë dhe Privatësisë ne synojmë t'ju prezantojmë me AXIOM, si Administrator të të Dhënave Personale, për t'ju siguruar të dhënat e kontaktit të kompanisë.

Me këtë Politikë ju informojmë për:

 • kategoritë e të dhënave personale;
 • për objektivat dhe për bazën ligjore për përpunimin;
 • për periudhën e ruajtjes dhe me kë i ndajmë të dhënat;
 • informacion nëse të dhënat personale do të transferohen në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare;
 • marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave personale;
 • të drejtat që keni sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të të dhënave personale dhe mbi lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla (në tekstin e mëtejmë "Rregullorja" ose "GDPR").
INFORMACION NË LIDHJE ME KOMPANINË QË PËRPUNON TË DHËNAT TUAJA, OSE KUSH JEMI NE:

Axiom shpk, Numri Unik i Identifikimit 810102202, adresa e regjistrimit / korrespondencës

Zona Industriale Veternik, Prishtinë, 10000, telefon +383 49 194 155, e-mail: [email protected], www.thebodyshop-ks.com

INFORMACION MBI ZYRTARIN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit: Zona Industriale Veternik, Prishtinë, 10000, telefon +383 49 194 155, e-mail: info@axiom-ks .com

INFORMACION MBI AUTORITETIN KOMPETENT MBIKËQYRËS TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Agjencia Shteterore për Mbrojtjen e te Dhenave Personale (Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale) Adresa: Rr, Zejnel Salihu - Nr.22 (ish ndertesa e Gjykatave Themelore); Tel: +383 38m20062959, email: [email protected], uebfaqe: www.aip.rks-gov.net

Axiom shpk (në tekstin e mëtejmë: "Administrator" ose "Kompania") funksionon në përputhje me Aktin dhe Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016, për mbrojtjen e individët në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla. Ky informacion ka për qëllim t'ju informojë në lidhje me të gjitha aspektet e përpunimit të të dhënave tuaja personale nga Kompania dhe të drejtat që keni në lidhje me këtë përpunim.

ARSYEJA PËR MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 1. Administratori mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me përdorimin e dyqanit online www. thebodyshop-ks.com dhe lidhjen e kontratave me Kompaninë në bazë të Nenit 6, par. 1, Rregullorja (BE) 2016/679 (GDPR), dhe në veçanti mbi bazat e mëposhtme:

 • pëlqimin e qartë të marrë nga ju si klient;
 • përmbushjen e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate me ju;
 • pajtueshmërinë me një detyrim ligjor që zbatohet për administratorin;
 • për qëllime të interesave legjitime të Administratorit ose një pale të tretë.
QËLLIMET DHE PARIMET NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 2. Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale që na jepni në lidhje me përdorimin tuaj të dyqanit online www.thebodyshop-ks.com dhe lidhjen e një kontrate me kompaninë, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • krijimi i një profili dhe sigurimi i funksionalitetit të plotë kur përdorni dyqanin online;
 • individualizimi i një pale në kontratë;
 • qëllimet e kontabilitetit;
 • objektivat statistikore;
 • mbrojtja e sigurisë së informacionit;
 • e drejta e refuzimit ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen;
 • sigurimin e zbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimit përkatës;
 • dërgimi i gazetave dhe postave elektronike me oferta speciale nëse shprehni një dëshirë;
 • thirrje telefonike në lidhje me ditëlindjen ose njoftimin e Përdoruesit për koleksione të reja ose me marrjen e produkteve të shterura në një periudhë të mëparshme me marrëveshje midis dy palëve;
 • sms për qëllime informative

Ne ndjekim parimet e mëposhtme kur përpunojmë të dhënat tuaja personale:

 • ligjshmëria, mirëbesimi dhe transparenca;
 • kufizimi i qëllimeve të përpunimit;
 • rëndësinë e qëllimeve të përpunimit dhe minimizimit të të dhënave të mbledhura;
 • saktësia dhe afati kohor i të dhënave;
 • kufizimi i ruajtjes për të arritur objektivat;
 • integriteti dhe konfidencialiteti i përpunimit dhe sigurimi i një niveli të përshtatshëm të sigurisë së të dhënave personale.
 • Kur përpunon dhe ruan të dhënat personale, Administratori mund të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale në mënyrë që të mbrohen interestat e mëposhtme legjitime.
 • Përmbushja e detyrimeve të saj ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe organeve të tjera shtetërore dhe komunale.
CILAT LLOJE TË TË DHËNAVE PERSONALE MBLIDHEN, PËRPUNOHEN DHE RUHEN NGA KOMPANIA JONË

Neni 3.

 • Kompania kryen operacionet e mëposhtme me të dhënat personale të ofruara nga ju si klientë, për qëllimet e mëposhtme:
 • Regjistrimi i një klienti në dyqanin elektronik dhe ekzekutimi i një kontrate për blerje në distance - qëllimi i këtij operacioni është të krijojë një profil për përdorimin e dyqanit elektronik për të blerë mallra dhe të sigurojë informacione kontakti për dërgimin e mallrave të blera. Regjistrimi dhe krijimi i një llogarie për të përdorur dyqanin online nuk është një hap i detyrueshëm në ofrimin e shërbimit dhe është i disponueshëm në një masë të madhe pa krijuar një llogari përmes opsionit "Porosit si mysafir".
 • Dërgimi i një gazete - qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të buletineve, email me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja për klientët të cilët kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion.
 • Ushtrimi i së drejtës për tërheqje ose kërkesë - qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen.
 • Administratori nuk mbledh ose përpunon të dhëna personale që lidhen me sa vijon:
 • zbulojnë origjinën racore ose etnike;
 • të zbulojë bindjet politike, fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata;
 • të dhëna gjenetike dhe biometrike, të dhëna shëndetësore ose të dhëna mbi jetën seksuale ose orientimin seksual.
 • Të dhënat personale mblidhen nga Administratori nga personat me të cilët lidhen.
 • Kompania nuk mbledh të dhëna për personat nën 16 vjeç, përveç me pëlqimin e shprehur të prindit ose përfaqësuesit të tyre ligjor.

Neni 4. Kontrolluesi përpunon kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale dhe informacionit për qëllimet e mëposhtme dhe mbi bazat e mëposhtme:

 • Të dhënat tuaja të personalizimit (e-mail, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, data e lindjes, etj.)
 • Qëllimi për të cilin grumbullohen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai. 2) për qëllime të regjistrimit të përdoruesit në dyqanin online. 3) për të dërguar gazeta, email me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose duke vendosur një porosi pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat personale - Neni. 6, para. 1, f. (b) GDPR. Të dhënat tuaja për dërgimin e një gazete dhe emailesh përpunohen pas pëlqimit tuaj eksplicit - Neni 6, paragrafi. 1, f. (a) GDPR
 • Detajet e dorëzimit (emrat, telefoni, adresa, etj.)
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: Përmbushja e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate shitjeje dhe dorëzimi të mallrave të blera.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale -Duke pranuar Kushtet e Përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose vendosjen e një porosie pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunoni të dhënat tuaja personale - neni 6, par. 1, f. (b) GDPR.
 • Të dhënat nga llogaritë tuaja të mediave sociale (informacion i disponueshëm publikisht nga llogaritë tuaja në Google, rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube dhe të tjera).
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai dhe 2) për qëllimet e regjistrimit të një përdoruesi në dyqanin online.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në e-shop përmes një profili të rrjetit social, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat tuaja personale-Neni 6, paragrafi. 1, f. (b) GDPR.
AFATI I RUAJTJES SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 5.

 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale për një periudhë jo më të gjatë sesa ekzistenca e llogarisë tuaj në dyqanin online ose ekzekutimi i porosisë "si mysafir". Pas fshirjes së llogarisë tuaj ose përfundimit të porosisë, Administratori merr kujdesin e nevojshëm për të fshirë dhe shkatërruar të gjitha të dhënat tuaja pa vonesa të panevojshme ose për t'i anonimizuar (dmth. Për t'i bërë ato në një formë që nuk zbulon identitetin tuaj).
 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale të dhëna në lidhje me porositë në internet për një periudhë 7 vjeçare me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të Administratorit në mosmarrëveshjet ligjore ose administrative me përdoruesit e dyqanit online, dhe dokumentet e kontabilitetit ruhen për statutin përkatës periudhë.
 • Administratori ju njofton, në rast nevoje për të zgjatur periudhën e ruajtjes së të dhënave, në funksion të përmbushjes së një detyrimi rregullator ose në funksion të interesave legjitime të Administratorit ose ndryshe.
 • Administratori ruan të dhënat personale, të cilat është i detyruar t'i mbajë sipas ligjit në fuqi për periudhën përkatëse, të cilat mund të tejkalojnë periudhën e ekzistencës së llogarisë tuaj në dyqanin elektronik ose deri në përfundimin e porosisë.

Neni 6. Administratori ruan të dhënat personale të përfaqësuesve ligjorë të partnerëve të tij të biznesit, për afatin e kontratës, për respektimin e interesave legjitime dhe detyrimeve ligjore të Administratorit, pasi ky afat mund të tejkalojë afatin e kontratës së lidhur.

TRANSFERONI TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËR PËRPUNIM

Neni 7.

 • Kontrolluesi mund, sipas gjykimit të tij, të transferojë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale tek përpunuesit e të dhënave personale për qëllimet e përpunimit për të cilat keni rënë dakord, në varësi të kërkesave të Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR).
 • Administratori ju njofton në rast të synimit për të transferuar një pjesë ose të gjitha të dhënat tuaja personale në vende të treta ose organizata ndërkombëtare.
TË DREJTAT TUAJA NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

TËRHEQJA E PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 8.

 • Nëse nuk doni që të gjitha ose një pjesë e të dhënave tuaja personale të vazhdojnë të përpunohen nga Kompania për përpunim specifik ose për të gjitha qëllimet, mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunim duke kërkuar një tekst falas në të dhënat @ thebodyshop-ks .com
 • Administratori mund t'ju kërkojë të verifikoni identitetin tuaj dhe identitetin e subjektit të të dhënave.
 • Duke tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale që kërkohet për të krijuar dhe mbajtur një llogari në dyqanin online, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Nëse ka një porosi të vendosur nga ju që është në proces të përpunimit, koha më e hershme që mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunim është pas përfundimit të suksesshëm të porosisë.
 • Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, të cilat Administratori i ka kryer deri më tani.
E DREJTA E QASJES

Neni 9.

 • Ju keni të drejtë të kërkoni dhe merrni konfirmim nga Administratori nëse të dhënat personale që lidhen me ju janë përpunuar, dhe ju mund të shihni në çdo kohë në llogarinë tuaj, nëse jeni një përdorues i regjistruar, të dhënat që ne përpunojmë për ju.
 • Ju keni të drejtë të përdorni të dhëna që lidhen me ju, si dhe informacione që lidhen me mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.
E DREJTA E RREGULLIMIT OSE PLOTËSIMIT

Neni 10. Ju mund të korrigjoni ose plotësoni të dhënat personale të pasakta ose jo të plota që lidhen me ju drejtpërdrejt duke i paraqitur një kërkesë Administratorit, ose në mënyrë të pavarur - duke redaktuar regjistrimin tuaj.

E DREJTA PËR TË FSHIRË

Neni 11.

 • Ju keni të drejtë t'i kërkoni Administratorit të fshijë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale, dhe Administratori ka detyrimin t'i fshijë ato pa vonesa të panevojshme kur ekziston ndonjë nga arsyet e mëposhtme:
 • të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe;
 • ju tërhiqni pëlqimin tuaj mbi të cilin bazohet përpunimi i të dhënave dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunimin;
 • ju kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, përfshirë për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, dhe nuk ka arsye legjitime që përpunimi të ketë përparësi;
 • të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
 • të dhënat personale duhet të fshihen në mënyrë që të jenë në përputhje me një detyrim ligjor sipas ligjit të BE -së ose ligjit të një Shteti Anëtar (përfshirë për Kosovën në këtë rast) që zbatohet për Kontrollorin;
 • të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.
 • Administratori nuk është i detyruar të fshijë të dhënat personale nëse i ruan dhe i përpunon ato:
 • të ushtrojë të drejtën për lirinë e shprehjes dhe të drejtën për informacion;
 • të respektojë një detyrim ligjor që kërkon përpunim të parashikuar në ligjin e BE -së ose ligjin e Shtetit Anëtar të zbatueshëm për Administratorin ose për kryerjen e një detyre në interes publik ose në ushtrimin e kompetencave zyrtare që i janë dhënë;
 • për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit publik;
 • për qëllime arkivimi në interes publik, për kërkime shkencore ose historike ose për qëllime statistikore;
 • për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore.
 • Në rast të ushtrimit të së drejtës për tu harruar, Kompania do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja, përveç informacionit të mëposhtëm:
 • informacioni i nevojshëm për të verifikuar që e drejta juaj për t'u harruar është ushtruar - email, adresa IP;
 • informacion teknik në lidhje me funksionimin e dyqanit online, informacion i cili nuk mund të lidhet në asnjë mënyrë me personalitetin tuaj;
 • e-mail me të cilin jeni regjistruar në dyqanin online.
 • Për të ushtruar të drejtën tuaj për t'u harruar, duhet të ndërmerrni hapat e mëposhtëm:
 • të paraqisni një aplikim me email [email protected];
 • për të identifikuar veten si mbajtës të llogarisë.
 • Pas verifikimit të identitetit të kërkuesit dhe subjektit të të dhënave në përputhje me hapat e mësipërm, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat që përpunojmë për ju.
 • Nëse keni një porosi që është duke u përpunuar, koha më e hershme që mund të kërkoni të "harrohet" është kur porosia është përfunduar me sukses.
 • Duke fshirë të dhënat tuaja personale, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Administratori nuk fshin të dhënat që ai ka një detyrim ligjor për të ruajtur, përfshirë edhe për mbrojtjen e pretendimeve gjyqësore kundër tij ose për të provuar të drejtat e tij.
E DREJTA E KUFIZIMIT

Neni 12.

 • Ju keni të drejtë t'i kërkoni Administratorit të kufizojë përpunimin e të dhënave që lidhen me ju kur:
 • të sfidojë saktësinë e të dhënave personale për një periudhë që i lejon Administratorit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale;
 • Përpunimi është i paligjshëm, por ju nuk dëshironi që të dhënat personale të fshihen, vetëm përdorimi i tyre të kufizohet;
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ju kërkoni që ata të krijojnë, ushtrojnë ose mbrojnë pretendimet tuaja ligjore;
 • ju keni kundërshtuar përpunimin, në pritje të verifikimit nëse bazat ligjore të Administratorit kanë përparësi mbi interesat tuaja.
 • Në rast se ju ushtroni të drejtën tuaj të kufizimit, Kompania do të pezullojë përpunimin e të dhënave tuaja, por nuk do të heqë publikimet që keni bërë në dyqanin online.
E DREJTA E TRANSPORTUESHMËRISË

Neni 13.

 • Nëse jeni pajtuar me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e kontratës me Administratorin, ose nëse të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë të automatizuar, mundeni, pasi të identifikoheni me Administratorin:
 • t'i kërkoni Administratorit t'ju japë të dhënat tuaja personale në një format të lexueshëm dhe t'i transferojë ato tek një Administrator tjetër;
 • të kërkoni nga Administratori që të transferojë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale tek një administrator i caktuar nga ju, kur kjo është teknikisht e realizueshme.
 • Ju mund të shkarkoni ose merrni në format të lexueshëm nga makina në çdo kohë të dhënat e ruajtura dhe të përpunuara për ju në lidhje me përdorimin e shërbimeve të Administratorit, drejtpërdrejt përmes llogarisë tuaj përmes opsionit të eksportit të të dhënave ose me kërkesë me email.
E DREJTA PËR TË MARRË INFORMACION

Neni 14. Ju mund t'i kërkoni Administratorit t'ju informojë për të gjithë marrësit, të dhënat personale të të cilëve janë zbuluar për korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit. Administratori mund të refuzojë të japë këtë informacion nëse kjo do të ishte e pamundur ose do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

E DREJTA PËR TË KUNDËRSHTUAR

Neni 15. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në lidhje me të, përfshirë nëse ato përpunohen për qëllime të profilizimit ose marketingut të drejtpërdrejtë.

TË DREJTAT TUAJA NË RAST TË SHKELJES SË SIGURISË SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 16.

 • Nëse Administratori konstaton një shkelje të sigurisë së të dhënave tuaja personale, e cila mund të përbëjë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë tuaja, ai do t'ju njoftojë pa vonesë të panevojshme për shkeljen dhe masat që janë marrë ose duhen marrë.
 • Administratori nuk kërkohet t'ju njoftojë nëse:
 • ka marrë masat e duhura të mbrojtjes teknike dhe organizative në lidhje me të dhënat e prekura nga shkelja e sigurisë;
 • ka marrë më pas masa për të siguruar që shkelja të mos çojë në një rrezik të lartë për të drejtat tuaja;
 • njoftimi do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.
PERSONAT TË CILËVE U JANË DHËNË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Neni 17. Për qëllimet e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe ofrimit të shërbimit në funksionalitetin e tij të plotë dhe në funksion të interesave tuaja, Administratori mund t'i sigurojë të dhënat tuaja përpunuesve të mëposhtëm të të dhënave personale:

 • përpunuesi i të dhënave personale - me qëllim të përpunimit të të dhënave personale;
 • furnizuesi me qëllim të dërgimit në një adresë.

Përpunuesit e specifikuar të të dhënave personale përputhen me të gjitha kërkesat për ligjshmëri dhe siguri në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

Neni 18. Administratori nuk i transferon të dhënat tuaja në vendet e treta.

Neni 19. Në rast të shkeljes së të drejtave tuaja sipas kërkesave të mësipërme ose legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave si më poshtë:

Agjencia Shteterore për Mbrojtjen e te Dhenave Personale Adresa: Rr, Zejnel Salihu - Nr.22 (ish ndertesa e Gjykatave Themelore); Tel: +383 38m20062959, email: [email protected], uebfaqe: www.aip.rks-gov.net

Neni 20. Kompania mund të ndryshojë Politikën e Privatësisë duke postuar një njoftim për këtë qëllim në faqen e saj të internetit.

Ju duhet ndihmë?
Live chat
E hënë – E dielë
10 AM – 10 PM
Rreth nesh
Rreth nesh
Karriera
Falemnderit. Jeni abonuar me sukses!
© 2024 The Body Shop International Limited
® A Registered Trademark of The Body Shop International Limited
™ A Trademark of The Body Shop International Limited All Rights Reserved.
The Body Shop Franchise Owned and Operated Under License by Axiom Shpk
Produkti u shtua në shportë
Ka ndodhur një gabim. Ju lutem provoni prap!
Produkti u shtua në Listën e Dëshirave