The Body Shop Kosovo

AXIOM Brands dhe UNICEF-i nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

AXIOM Brands dhe UNICEF kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi tre vjecar për të shfrytëzuar rrjetet, njohuritë dhe programet e tyre me qëllim për të mbështetur zhvillimin e aftësive dhe fuqizimin e të rinjve, rritjen e vetëdijësimit për përfshirje sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara si dhe përkrahjen në zhvillimin e shëndetit dhe edukimit të fëmijërisë së hershme.

AXIOM Brands është përfaqësues i brendeve The Body Shop dhe The Entertainer për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut.

Ne ceremoninë e nënshkrimit morrën pjesë Dafina Durmishi, Drejtore Ekzekutive e Axiom Brands në Kosovë si dhe Shpend Selimi, ushtues detyre i UNICEF-it në Kosovë.

“AXIOM së bashku me brendet që përfaqëson besojnë që biznesi duhet të përdoret si force për të mirë. Bashkëpunimi me UNICEF paraqet një sinergji në iniciativa që për qëllim kanë fuqizimin e të rinjëve si dhe përmirësimin e jetës për fëmijët. Ne do të angazhohemi maksimalisht që të mbështesim UNICEF dhe bashkarishtë të arrijmë të ndikojmë në këto fusha”, tha znj. Durmishi.

“Partneriteti me sektorin privat është një përshpejtues kyç për realizimin e të drejtave të fëmijëve, si dhe fuqizimin e të rinjëve”, tha z. Shpend Selimi “UNICEF ka kënaqësinë të fillojë këtë bashkëpunim me AXIOM në këtë fushë.

UNICEF-i nuk e promovon asnjë kompani, markë, produkt ose shërbim.

AXIOM Brands and UNICEF sign a memorandum of cooperation

AXIOM Brands and UNICEF have signed a three-year cooperation memorandum to utilize their networks, knowledge and programs in order to support the development of skills and empowerment of young people, increase awareness for social inclusion of children with disabilities, and support in early childhood health and education development.

AXIOM Brands is the representative of The Body Shop and The Entertainer brands for Kosovo, Albania and North Macedonia.

The signing ceremony was attended by Dafina Durmishi, Executive Director of Axiom Brands in Kosovo, as well as Shpend Selimi, UNICEF Chargé d’Affaires in Kosovo.

“AXIOM together with the brands that it represents, believe that business should be used as a force for good. Our collaboration with UNICEF represents a synergy in initiatives aimed at empowering young people and improving life for children. We will commit ourselves to the maximum to support UNICEF and jointly manage to influence these areas”, said Ms. Durmishi.

“Partnership with the private sector is a key accelerator for realizing children’s rights, as well as empowering young people,” said Mr. Shpend Selimi “UNICEF is pleased to start this collaboration with AXIOM in this field.

UNICEF does not endorse any company, brand, product or service.

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.